Manažerská nadstavba

Je určen především pro finanční a obchodní manažery, pracovníky controllingu či vedoucí účetní a umožňuje zpracovávat výstupy za informační oblasti, za které odpovídají. TOP-RIS je ideálním pomocníkem při zpracovávání výročních zpráv, reportů domácím i zahraničním vlastníkům či bankám nebo při vytváření vnitropodnikového systému reportingu a controllingu. Poskytuje informace nejen pro finanční řízení společnosti, ale i pro vnitropodnikové řízení či hmotnou zainteresovanost.

 

Předností TOP-RIS je vysoká vypovídací schopnost, srozumitelnost informací, grafické vyjádření, modifikovatelné přehledy a statistiky, které často bývají zpracovávány ručním přepisováním, které způsobuje chyby a je pracné. Z každého výstupu je možný jednoduchý odskok na detail (drill down) až jednotlivých účetních položek a dokladů.

 

TOP-RIS je vytvořen pomocí nástrojů MS Office 2007, 2010 (a vyšší) a pracuje nad všemi verzemi software RIS (RIS D++, RIS, RIS-X ), případně nad jinými software. Je nezávislý na prostředí, ve kterém uživatel pracuje – MS Windows XP, Vista, 7 nebo 8. Veškeré výstupy a sestavy jsou zpracovány ve formátu MS Excel a tudíž je možné je dále editovat v případě, že zvolený formát nevyhovuje přesně potřebám uživatele. Rovněž je možné vytvářet vlastní přehledy a reporty.

 

TOP-RIS je rozdělen do subsystémů, které mohou být libovolně kombinovány:

Firemní sestavy

 • standardní účetní sestavy jako jsou předvahy, výsledovky
 • vše je možné definovat ve statickém pohledu, ale i v časových řadách – měsíční, čtvrtletní a roční
 • je možné počítat nejen základní účetní výkazy, ale je možné tvořit i vlastní výkazy a reporty
 • srozumitelné grafy
 • z každé sestavy snadný odskok na detail položek

Controlling

 • vnitropodnikové sestavy (střediska, zakázky, činnosti, firmy)
 • vnitropodnikové výsledovky či předvahy
 • možnost agregace a porovnávání vnitropodnikových pohledů a jednotek
 • statické i vývojové sestavy (časové řady)
 • možnost definice vlastních výkazů pro vnitropodnikové pohledy
 • grafy porovnání vnitropodnikového členění
 • vykazování vnitropodnikových režií a jejich rozvrhování
 • účetní sledování a hodnocení zakázek
 • snadný odskok na detail položek za jednotlivá vnitropodniková členění
 • import plánů nebo jejich pořizování přímo v TOP-RIS
 • porovnávání skutečnosti s plánem na všech výše uvedených úrovních

Pohledávky a závazky

 • přehledy pohledávek a závazků s možností odskoku až na detail položek předpisů a úhrad
 • sestavy s pohledem účetním – „MD a Dal“ a také sestavy s pohledem „Předpis a Zůstatek“
 • sestavy podle intervalů dní po splatnosti (intervaly jsou nastavitelné)
 • sestavy podle velikosti firem, podle splatnosti, podle částky
 • časové řady vývoje pohledávek nebo jejich intervalů po splatnosti
 • grafy ze saldokonta, platební morálka
 • možnosti zpětného přepárování saldokonta k okamžiku v minulosti

Cash - flow

 • originální zpracování výkazů Cash-flow přímou metodou z položek peněžních účtů
 • tvorba sestav s členěním výkazů o peněžních tocích podle definice uživatele
 • možnost porovnávání druhového členění příjmů a výdajů s náklady a výnosy v účetnictví
 • možnost krátkodobé předpovědi vývoje příjmů a výdajů na zvolený počet dní, týdnů či měsíců
 • možnost importu saldokontních vět před zaúčtováním

Holding - Agregace

 • možnost agregace účetních výstupů v holdingu
 • sledování vzájemných operací v holdingu
 • porovnávání výsledovek a předvah firem ve skupině
 • možnost definice vlastních výkazů pro agregaci za skupinu firem
 • podklady pro zpracování konsolidace účetních závěrek

Obchodní statistiky

 • submodul pro uživatele obchodního a skladového modulu RIS
 • možnost tvorby sestav z prodejů – sortimentů, materiálů, skladů, zákazníků, dealerů apod.
 • časové řady prodejů
 • analýzy stavů zboží a materiálů či nákupů
 • možnost jednoduché tvorby grafů z těchto analýz
 • možnost tvorby vlastních sestav a analýz z prodejů (podle vlastní nadefinované šablony)
 • analýzy stavů zásob ve statickém i dynamickém tvaru (časové řady)
 • analýzy z nákupů podle různých kriterií – podle materiálů, dodavatelů, skladů atd.

Fakturace

 • modul pro uživatele RIS D++
 • tisk faktur pořízených v RIS s různými formáty (fonty, loga apod.)
 • možnost jednoduché definice vlastního formuláře tiskové podoby faktury
 • pořizování vydaných faktur a jejich tisk s možností jejich importu do RIS D++
  matriční faktury
 • sestavy z Knihy vydaných faktur podle různých kriterií

TOP-RIS je cizojazyčný, neboť všechny sestavy je možné tvořit v angličtině, němčině a slovenštině. Rovněž i menu a ovládání je možno přepínat mezi těmito jazyky (pro zahraniční finanční manažery) Je možné kdykoli použít jak menu TOP-RIS tak i standardní menu MS Excel. TOP-RIS obsahuje i speciální úpravy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a taktéž úpravy pro Slovensko, v obou případech se jedná o odlišné vzory účetních výkazů.

  Napište nám