Produkty

Podnikový informační systém RIS.NET (nová generace)

Podnikový informační systém RIS

Manažerský informační systém TOP-RIS

Cena licence RIS

Cena licence RIS.NET je určována rozsahem instalace z hlediska instalovaných modulů, dále z hlediska počtu připojených klientských stanic (s přihlédnutím, zda je aktivní či pasivní) a z hlediska tzv. kategorie uživatele, do které je každý uživatel zařazen dle složitosti zpracovávané problematiky, využívání funkcí systému RIS.NET, rozsahu sítě, použitého HW , základního SW apod.

 

Jednou licencí systému RIS.NET (kompletního nebo některého z modulů) rozumíme jednu pracovní stanici, která má možnost spouštět příslušné programové vybavení RIS.NET a přistupovat k databázi RIS.NET. Jedná se tedy o licenci označovanou obvykle jako „named user“.

 

Uživatel kupuje licence buď po jedné (v případě menších instalací) nebo po paketech 5-ti uživatelů, což je v případě větších instalací samozřejmě výhodnější.

Cena implementace

Cena implementačních prací spojených se zaváděním systému jako jsou instalace, nastavení, převody dat, školení, zákaznické úpravy software apod. je kalkulována v hodinových sazbách dle ceníku naší firmy.

Cena licence databázového systému

Cena databázových systémů vychází z cen stanovených konkrétními výrobci. Kalkulaci pro zvolený databázový systém provedeme na vyžádání.

Platební podmínky

Platba licencí RIS.NET je možná buď jako jednorázová nebo formou splátek v dohodnutém platebním kalendáři. Na nákup licencí zvoleného databázového systému (Sybase, Oracle, Informix nebo Microsoft) je uživateli zaslána zálohová faktura po jejímž proplacení je systém dodán a nainstalován. Po instalaci je vystaven příslušný daňový doklad s vyčíslenou DPH.

 

Místem plnění je sídlo objednatele. Fakturačním místem je sídlo objednatele.

 

Implementace

Implementace zahrnuje:

  • analýzu požadavků
  • instalaci software
  • parametrizaci a konfiguraci systému
  • školení uživatelů a správce systému

Záruční doba

Záruční doba na dodaný software je poskytována po celou dobu platnosti smlouvy.

 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu dodávky.

 

Ostatní

Vztah mezi společností Saul informační systémy a zákazníkem/objednatelem se řídí dle platné smlouvy.

 

Podmínky poskytnutí práva k užívání softwaru/systému a podmínky užívání se řídí licenčním ujednáním.

 

Smlouva je závazkovým vztahem v režimu českého práva.